Ana Sayfa | Linkler | İletişim       


ÖZGEÇMİŞ   |  HİZMETLERİMİZ   |   E-KİTAPLAR   |   GÜNCEL YAZILAR   |   GÜNCEL MEVZUAT
 
VERGİ TAKVİMİ  
 PRATİK BİLGİLER |  FAYDALI DOSYALAR   |   FAYDALI PROGRAMLAR   | LİNKLER   |   İLETİŞİM

     YAZILAR
İŞYERİ BİLDİRGELERİNİN e-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERİLMESİ

İŞYERİ BİLDİRGELERİNİ e-SİGORTA KANALIYLA GÖNDERECEKLER DİKKAT Sosyal Güvenlik Kurumunca, 5510 sayılı Kanunda işverenlere verilen yükümlülüklerin elektronik ortamda yerine getirilmesi amacıyla internet üzerinden yapılan bildirimlere bir yenisi daha ilave edilerek, işyeri bildirgelerinin de e-Sigorta kanalıyla gönderilmesine imkan sağlanmıştır. Bu uygulama vasıtasıyla, hem bürokrasinin azaltılması, hem emek ve zaman israfının önüne geçilmesi, hem de en geç sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarih itibariyle Kuruma verilmesi gereken işyeri bildirgelerinin çeşitli nedenlerle aynı gün itibariyle verilememesi nedeniyle işverenlerin idari para cezasına maruz kalmalarının engellenmesi hedeflenmiştir. Uygulamaya ilk olarak Ankara ilinde başlanılmış olmakla birlikte, bahse konu uygulama şimdilerde tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılmış olup, bu günkü yazımızda işyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla ne şekilde gönderilebileceğine ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlara yer verilmiştir. Uygulamanın işlevi nedir? Uygulama, işyeri bildirgelerinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesidir. Dolayısıyla bu uygulama vasıtasıyla işyeri dosyasının internet üzerinden tescil edilmesi (işyeri sicil numarasının internet üzerinden verilmesi) gibi bir durum sözkonusu olmayıp, işyeri tescil işlemleri, bildirgenin internet üzerinden gönderilmesinin ardından bildirgede yer alan bilgiler ve bildirge ekinde verilecek belgeler dikkate alınarak ilgili sosyal güvenlik merkezlerindeki personel tarafından yapılacaktır. İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu mudur? İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi halen isteğe bağlı olarak uygulamaya alındığından, bahse konu uygulama zorunlu hale getirilinceye kadar işyeri bildirgelerinin kağıt ortamında elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi de mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla sözkonusu uygulama zorunlu hale getirilinceye kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde ve kağıt ortamında verilmiş işyeri bildirgelerine idari para cezası uygulanmayacaktır. İşyerinin devri, nakli veya birleşmesi halinde de işyeri bildirgeleri e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecek mi? İşyeri bildirgeleri ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan işyeri işverenlerince e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir. İşyerinin nakli, devri veya gerçek kişi işverenin ölümü nedeniyle mirasçılarına intikali halinde ya da nevi, değiştirme, katılım ve birleşme hallerinde düzenlenecek olan işyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi mümkün olmadığından, bu durumlar nedeniyle düzenlenecek olan işyeri bildirgelerinin önceden olduğu gibi elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. Alt işverenlerce (taşeronlarca) alt işveren numarası almak için e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilecek mi? Alt işverenlerce alt işveren numarası alabilmek için işyeri bildirgesi düzenlenmeyip, asıl işverenle yapılmış sözleşmenin bir örneği ile yetkili kişilerin imza sirkülerinin ibraz edilmesi yeterlidir. Bu bağlamda, bahse konu uygulamanın işyeri bildirgesinin elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi olması, başka bir ifade ile alt işverenlerin işyeri bildirgesi düzenleme gibi bir yükümlülüklerinin olmaması nedeniyle alt işverenlerce tescil işlemlerine ilişkin başvurular yine ilgili sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmek suretiyle yapılacaktır. Yasal verilme süresi geçmiş işyeri bildirgeleri e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecek mi? İşyeri bildirgelerinin yasal verilme süresinin sona erdiği gün saat 23:59’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna karşın, yasal verilme süresi sona ermiş işyeri bildirgeleri e-Sigorta kanalıyla gönderilemeyeceğinden yasal verilme süresi sona ermiş işyeri bildirgelerinin kağıt ortamında düzenlenerek ilgili sosyal güvenlik merkezine elden verilmesi veya posta kanalıyla gönderilmesi icap etmektedir. İşyeri bildirgesini düzenleyen kişinin işveren veya şirket yetkilisi olması zorunlu mu? İşyeri bildirgesini düzenleyen kişi, işverenin kendisi, şirket ortağı veya yöneticisi olabileceği gibi işyerinin muhasebecisi veya çalışanı da olabilecektir. İşyeri bildirgesinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi sırasında vergi kimlik veya TC kimlik numarası girilmesi zorunlu mu? İşyeri bildirgelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için gerçek kişi işverenler için TC kimlik numarasının, tüzel işverenler ile apartman/site yöneticiliklerince ve adi ortaklıklarca vergi kimlik numarası girilmesi zorunludur. Ayrıca tüzel kişi işverenlere ilişkin üst düzey yönetici ve ortak bilgilerinin, apartman /site yöneticiliklerince yöneticiye ilişkin bilgilerin, adi ortaklıklarca ortaklara ilişkin TC kimlik ve vergi kimlik numaralarının da sisteme eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. İşyerinin iş kolu kodu (NACE kodu) ne şekilde belirlenecek? İşyerinin faaliyet konusunu gösterir NACE bilgilerinin sisteme girilmesi sırasında işverenin vergi mükellefiyetinin bulunması halinde ilgili vergi dairesince verilen NACE kodu esas alınacaktır. Dolayısıyla, tescil edilecek işyeri işvereninin vergi mükellefi olması durumunda - “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası Sorgulama” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresi ile e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinin aynı olması durumunda e-vergi levhasında yer alan NACE kodu, - “www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/ Sık Kullanılanlar/e-Vergi Levhası” adresinden “e-vergi levhası” görüntülenerek talepte bulunulan işyeri adresinin, e-vergi levhasında yer alan işyeri adresinden farklı olması durumunda tescil edilecek işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinden öğrenilecek NACE kodu sisteme girilecektir. Diğer taraftan, ihale konusu işyerlerine ilgili vergi dairelerince ayrıca NACE kodu verilmediğinden, ihale konusu işyerlerinin NACE kodu sözleşmede yer alan bilgilere bakılarak belirlenecektir. İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından ne gibi işlemler yapılacak? İşyeri bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesinin ardından e-Sigorta kanalıyla gönderilen işyeri bildirgesinin işveren veya vekili tarafından imzalanmış bir sureti ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 29. maddesinde yer alan belgelerle birlikte bildirgenin gönderildiği tarihten itibaren yedi iş günü içinde ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilecektir. İlgili sosyal güvenlik merkezince işyeri bildirgesinde kayıtlı bilgiler ile ibraz edilen belgelerin kontrolü yapılarak işyeri tescil işlemleri yapıldıktan sonra e-Bildirge şifresi için başvuruda bulunulacaktır. e-Sigorta kanalıyla gönderilen işyeri bildirgelerinde düzeltme veya iptal yapılabilecek mi? İşyeri bildirgesi elektronik ortamda düzenlenerek ilgili sosyal güvenlik merkezine gönderildikten sonra, ilgili sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil işlemi yapılmamış olmak kaydıyla ve bildirgenin yasal verilme süresi sona erdiği tarihe kadar her türlü düzeltme veya iptal işlemi yapılabilecektir. İşyeri bildirgesinin hatalı düzenlendiğinin farkına varılması halinde, “Tescillerim” başlıklı bölüme girilerek; -“GÜNCELLE” butonu vasıtasıyla düzeltilmesi, -“İPTAL” butonu vasıtasıyla iptal edilmesi, mümkün bulunmaktadır. Yapılan hatalı bildirimin işyeri bildirgesi verme süresi geçtikten sonra veya işyeri tescil işlemleri yapıldıktan sonra farkına varılması halinde, gerekli düzeltme işlemleri ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmek suretiyle ilgili personel tarafından yapılabilecektir. İşyeri bildirgesinin gönderileceği sosyal güvenlik merkezinin hatalı seçilmesi halinde ne yönde işlem yapılacak? İşyeri bildirgesinin gönderileceği sosyal güvenlik merkezinin hatalı seçildiğinin, işyeri bildirgesinin yasal verilme süresi sona ermeden fark edilmesi halinde, doğru sosyal güvenlik merkezi seçilerek işyeri bildirgesi güncellenebilecektir. Buna karşın işyeri bildirgesinin gönderileceği sosyal güvenlik merkezinin hatalı seçildiğinin işyeri bildirgesinin yasal verilme süresi sona erdikten fark edilmesi halinde, ilgili sosyal güvenlik merkezince nakil veya transfer işlemi yapılacaktır. Dolayısıyla, - İşyerinin aynı il içinde aynı Ana SGM’ye bağlı başka bir Alt SGM’ye gönderilecek olması halinde dosya transfer işlemi -İşyerinin aynı il içinde farklı Ana SGM’ye bağlı başka bir Alt SGM’ye gönderilecek olması halinde işyeri nakil işlemi yapılacaktır. e-Sigorta kanalıyla gönderilen işyeri bildirgeleri için ilgili sosyal güvenlik merkezinden tarih/sayı alınacak mı? e-Sigorta kanalıyla gönderilen işyeri bildirgelerinde belgenin gönderildiği tarih ve referans numarası yer aldığından bahse konu bildirgelere ayrıca tarih ve sayı alınmasına gerek bulunmamaktadır. Eyüp Sabri DEMİRCİ Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
  HİZMETLERİMİZ

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak...


emailTÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
 
  BİR TIK ÖTEDE

emailT.C. Kimlik No.
emailE-Bildirge
emailSSK Hizmet Dökümü
emailSSK Sicil No. Tespiti
emailSSK Emeklilik Hesabı
emailBağkur Hizmet Dökümü
emailBağkur Emeklilik Hesabı
emailUnvan Sorgulama (Ticaret Sicili)
emailİnternet Vergi Dairesi
emailMotorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama
emailGecikme Zammı Hesaplama
emailResmi Gazete

  YEREL LİNKLER

emailInegol.gov.tr
emailİnegöl Belediyesi
emailİnegöl Sanayi ve Ticaret Odası
emailİnegöl Mobilya
emailİnegöl Sporum
emailYıldırım Gazetesi
emailİnegöl'de Meteoroloji

  MESLEKİ LİNKLER

emailTürmob
emailBursa SMMM Odası
emailİstanbul SMMM Odası
emailAnkara SMMM Odası
emailİzmir SMMM Odası
emailGelirler Genel Müdürlüğü
emailBursa Vergi Dairesi Başkanlığı
emailSSK
emailBAĞ-KUR 
emailTürkiye Muhasebe Standartları 

emailTÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 S.M. Mali Müşavir Mehmet HACIOĞLU

 Adres : Cuma mah. İsmail Efendi Sok. No:6 K:2 İNEGÖL / BURSA
 Tel : (224) 7138947
 Faks: (224) 7114506
 Gsm: (532) 4066327
 E-Mail: info@mehmethacioglu.com

 Her hakkı saklıdır.
 www.mehmethacioglu.com
 

Web Tasarım:       www.muhasebetr.com